Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi

ATÖLYE YARATICI PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM DANIŞMANLIK TASARIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (“ATÖLYE”) TARAFINDAN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN’U KAPSAMINDA ATÖLYE AKADEMİ BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE POLİTİKASI (“POLİTİKA”)

 1. Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda; ATÖLYE Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“ATÖLYE”) , işbu Politika ile yönetilen; Kişisel Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir. 

KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Politika arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.

Bu Politika’nın kapsamına giren her türlü kişisel veri işleme faaliyeti için veri sorumlusunun kimliğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Veri sorumlusu: ATÖLYE Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 

Adres: Merkez Mahallesi Hasat sokak No: 52/1 – 310 Şişli / İstanbul 

 1. Amaç

ATÖLYE Akademi (“ATÖLYE Akademi”, “Platform”) ATÖLYE Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.  (buradan sonra “ATÖLYE” veya “Şirket”) tarafından işletilen https://akademi.atolye.io/ alan adlı bir platform ve internet sitesidir.  ATÖLYE Akademi bağlamında, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla ATÖLYE, işbu Aydınlatma  metnini hazırlamıştır.

İşbu Aydınlatma Metni yalnızca ATÖLYE’nin işlettiği ATÖLYE Akademi bağlamında işlenen kişisel verilere ilişkin olup, amacı, kişisel verilere ilişkin mevzuat çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Kişisel Veri Sahipleri başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

 1. Kapsam

Bu Politika, Şirketimiz’in veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin belirtilen kapsamda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu Politika’nın konusu ATÖLYE Akademi bağlamında verisi işlenen Platform Ziyaretçisi, Platform Kullanıcısı, Platform Bülten Üyesi ve Öğrenme Topluluğu Üyesi’ne ilişkindir. Şirketimiz tarafından işlenen diğer tüm kişisel veriler ayrı politika metni kapsamında düzenlenmektedir.

İşbu Politika; Kişisel Veri Sahiplerinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilere ilişkindir.

Aşağıda belirtilen kategorilerde yer alan Kişisel Veri Sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir. 

 1. Tanımlar

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır: 

 

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

TCK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel veri sahibi

KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

ATÖLYE bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru form

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri işleyebilmektedir. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sahiplerine İlişkin Kategorizasyon

İşbu Politika’nın kapsamı dâhilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri (“Kullanıcı” olarak anılacaktır) aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir: 

Platform Ziyaretçisi Kayıtlı bir üye ya da kullanıcı olmaksızın Platform’a erişim sağlayan gerçek kişiler
Platform Bülten Üyesi Platform’da e bülten abonelik formlarını dolduran ve kayıt sürecini tamamlayan gerçek kişiler
Platform Kullanıcısı Platform kapsamındaki tüm kayıt, başvuru formları dolduran, ücretli ve  ücretsiz içeriklere erişim için gerekli süreci tamamlayarak ücretli ve ücretli içeriklere & hizmetlere erişim sağlayan Platform Kulanıcısı gerçek kişiler
Öğrenme Topluluğu Üyesi Platform kapsamında oluşturulan Öğrenme Topluluğu’nun Üyesi olarak başvuruları kabul edilen ve bu kapsamda ücretli ve ücretsiz içeriklere & hizmetlere erişim sağlayan Öğrenme Topluluğu Üyesi gerçek kişiler
 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler
Kişisel Veri Kategorisi Açıklaması İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi Platform Bülten Üyesi, Platform Kullanıcısı, Öğrenme Topluluğu Üyesi 
İletişim Verisi E-mail adresi, telefon numarası Platform Bülten Üyesi, Platform Kullanıcısı, Öğrenme Topluluğu Üyesi
Görsel ve İşitsel Veri Platform kapsamında kişilerin Zoom, Slack ve benzeri iletişim kanalları dahilinde paylaştıkları video, resim, ses kaydını içeren veriler Platform Üyesi, Platform Kullanıcısı, Öğrenme Topluluğu Üyesi
Google Analytics Verileri Platform kapsamındaki kişilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı v.b.) kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, IP adresi, Platform kapsamındaki kişilerin  web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları bilgisini sağlamaktadır. Platform Ziyaretçisi, Platform Kullanıcısı, Platform Bülten Üyesi, Öğrenme Topluluğu Üyesi
Bülten Aboneliği Verileri Mail adresiniz, isim ve soy isminiz Platform Bülten Üyesi

5.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilecektir.

 • ATÖLYE’nin Platform bazında ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,
 • Platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Hizmet satın almanız halinde bu satış/mesafeli satış yahut hizmet sözleşmesinin ifası;
 • Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; 

 amaçlarıyla sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası için gerekli olma ve meşru menfaat şartlarıyla;

 • Platform kapsamında kayıt olunabilmesi,
 • Platform üzerinden hizmet talebi başvurularının değerlendirilmesi, işlemlerinin ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
 • ATÖLYE ve ATÖLYE Akademi’ye ilişkin iletişimin sağlanması, periyodik bültenlerin gönderilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icras; amaçlarıyla açık rıza şartıyla:
 • Hukuk, finans ve muhasebe  işlerinin icrası/takibi,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum; amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat şartlarıyla işlenir.
 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

6.1. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

 1. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri boyunca saklanabilecektir. İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik tarafından belirlenmiş olan koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat ile kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ATÖLYE tarafından işlenebilecektir ve ATÖLYE’nin hizmet aldığı üçüncü kişiler, anlaşmalı kurumlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.  

 1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı
  Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; amaçlarıyla sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası için gerekli olma ve meşru menfaat şartlarıyla; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amacıyla açık rıza şartıyla; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla meşru menfaat şartıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılır.
 1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Şirketimiz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Platform’a ilişkin faaliyetlerimizin yürütülebilmesi amacıyla yurtdışında bulunan sunucularda saklanacak şekilde dış hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır. 

Mailchimp, aracılığıyla bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılara periyodik olarak mailing çalışması yapılmaktadır. Mailchimp’in sağladığı hizmetlerle ilgili yasal bilgilendirme sayfası: https://mailchimp.com/legal/

 1. Şirketimizin Aydınlatma Yükümlülüğü

ATÖLYE, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda ATÖLYE tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. ATÖLYE, KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır

Bununla beraber, ATÖLYE’in, aşağıdaki durumlarda KVK Kanunu 28. maddesi uyarınca, aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır: 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, 
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes info@atolye.io adresine göndereceği bir e-posta  ile Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 1.  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır: 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Cevap Verme Usulü

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 1. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 2. Orantısız çaba gerektirmesi
 3. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 4. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 5. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

ÇEREZ POLİTİKASI

Site ziyaretleriniz, etkileşim ve/veya iletişim kurmanız sırasında Çerez (Cookie) adı verilen küçük metin dosyalarının cihazlarınıza depolanması söz konusu olabilir. ATÖLYE, söz konusu ziyaretçi kimliğini tanımlayamayan bu verileri Site’ye erişimiz sonucunda otomatik araçlarla toplanmaktadır. Site’mizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’den yararlanılmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Site’yi her ziyaret ettiğinizde ve/veya bizlerle etkileşim ve iletişim kurduğunuzda erişim ve kullanımı gösteren bilgilerin otomatik olarak Google Analytics tarafından toplanması sırasında, çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri veri elde etme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu veriler, anonim hale getirilerek istatistiki veriler olarak kullanılabilecektir. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır.Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu kullanıcı koşullarının yer aldığı Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Merkez Mahallesi Hasat sokak No: 52/1 – 310 Şişli / İstanbul adresinde mukim ATÖLYE Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“ATÖLYE”) ve işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde tanımlı Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Kullanıcı ve ATÖLYE ayrı ayrı “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. TANIMLAR

1.1. Kullanıcı; tek bir kelime içerisinde aynı anda Platform Ziyaretçi’sini, Platform Üye’sini, Platform Kullanıcı’sını ifade eder.

1.2. Platform/ATÖLYE Akademi; https://akademi.atolye.io/ alan adını ve söz konusu alan adı uzantılı diğer alt alan adlarını ifade eder.

1.3. Öğrenme Topluluğu; ATÖLYE Akademi’nin kurucusu ve yürütücüsü olduğu sosyal ve dijital öğrenme deneyimi faaliyetlerini içeren topluluğu ifade eder.

1.4. Platform Ziyaretçisi; Platform’u herhangi bir kanal vasıtasıyla görüntüleyen ve erişen tüm gerçek kişileri ifade eder. 1.5. Platform Üyesi; Platform’a üye olan gerçek kişileri ifade eder.

1.6. Platform Kullanıcısı; Platform kapsamında sunulan ücretli ve ücretli hizmetlerden, Öğrenme Topluluğu faaliyetlerinden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu Sözleşme Platform kurucusu ve yöneticisi niteliğini haiz ATÖLYE ile Kullanıcılar arasındaki hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi için akdedilmiştir. Bu kapsamda Platform kapsamında Platform Kullanıcıları çeşitli eğitim programlarına, etkinlilere ve Öğrenme Topluluğuna kayıt olarak olabilirler, Zoom, Slack ve benzeri online uygulamalardan sunulacak eğitimlere katılabilirler.

3. PLATFORM KULLANIMI AÇISINDAN TEMEL KURALLAR VE PLATFORM HESAPLARI

3.1. Platform Kullanımı ile ilgili Genel Kurallar – İşbu sözleşme, Kullanıcı Platform’a erişim sağlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcı Sözleşme’yi eksiksiz olarak okuduğunu ve bütünüyle anladığını, Platform’u kullanırken, ATÖLYE tarafından açıklanan kullanıma ve üyeliğe dair her türlü beyana uygun davranacağını, işbu Sözleşme’nin her bir hükmüne uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ATÖLYE dilediği zaman Platform’un içeriğinde ve işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik ve uyarlama yapabilecektir. Platform’a dair gerçekleştirilen değişikliklere ve uyarlamalara ilişkin Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kurallar ve koşullar Platform’da yayınlanır. Kullanıcı söz konusu değişiklik ve uyarlamaları takip etmekle yükümlüdür. Aynı şekilde işbu Sözleşme’nin düzenli aralıklarla kullanıcılar tarafından okunarak Sözleşme hükümlerinde meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Kullanıcı, güncellenen Sözleşme hükümlerine tabi olmak istemiyorsa Platform’u kullanmayı derhal sonlandırmalıdır. Zira, Platform’un kullanıldığı her an işbu Sözleşme hükümleri Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi amaçlandığında konu ile ilgili elektronik kanallarla açıkça bilgilendirme sağlanarak ve/veya Platform’un belirli bölümlerinde duyuru yapılarak söz konusu hükümler mülga edilir ve yerine yeni hükümler ikame edilir. Kullanıcı, Platform üzerinden diğer bağlantılara/internet sitelerine erişerek Platform’dan çıktığında, işbu Sözleşme hükümleri Kullanıcı’nın erişeceği sair çevrimiçi platformlarda geçerliliğini sürdürmez. ATÖLYE, Kullanıcı’nın Platform üzerinden erişeceği sair platformların sebep olduğu kayıptan, zarardan ve ziyandan hiçbir şart ve koşul altında sorumlu tutulamaz.

3.2 Öğrenme Topluluğu – ATÖLYE Öğrenme Topluluğu kapsamında belli programlar tasarlayarak bu programların içeriğini ücreti mukabilinde Platform Kullanıcı’larına sunmaktadır. Bu kapsamda Öğrenme Topluluğu’na katılarak Platform Kullanıcısı sıfatına haiz olan gerçek kişiler, Zoom, Slack ve benzeri online uygulamalardan sunulacak eğitimlere katılırlar.

3.3 Platform’un Bilgi Yedekleme ve Depolama Aracı Olarak Kullanılamaması Kuralı – Platform’un temel amacı işbu Sözleşme’nin 2. maddesi tahtında belirlenmiştir. Bu çerçevede, Platform hiçbir şart ve koşul altında bilgi yedeklemek ve/veya depolamak için kullanılamaz. Dolayısıyla, Platform kapsamında yer alan bilgilerin örneklerini başka kanallar vasıtasıyla korumak/saklamak Kullanıcı’ların yükümlülüğündedir. ATÖLYE, Platform’da saklanan bilgilerin Kullanıcı’nın talebi üzerine erişilebilmesine dair bir garanti sunmaz. ATÖLYE’nın söz konusu bilgilere ulaşılamamasından dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4 Platform Hesapları – Platform nezdinde sunulan bazı hizmetlerden ve Öğrenme Topluluğundan yararlanabilmek için Platform Hesabı oluşturulması gerekmektedir. 18 yaşından küçüklerin Platform Hesabı oluşturması yasaktır. Kullanıcı yalnızca kendisi adına Platform Hesabı oluşturacak, başkası adına Platform Hesabı oluşturmayacak, başkasının üyelik bilgilerini kullanarak Platform etkinlik ve eğitimlerine erişim sağlamayacaktır. Kullanıcı, Platform’da sunduğu her türlü bilgiyi doğru olarak verecek, bu bilgileri güncel tutacak, talep halinde belgelendirecektir. ATÖLYE, Kullanıcı’ya, Platform’da oluşturduğu üyeliğin sürdürüleceğine dair bir garanti vermez. ATÖLYE dilediği zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geri çekebilir veya dondurabilir. Ayrıca, ATÖLYE’nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Platform Hesabı’nın açılmasını reddetme hakkı vardır.

4. UYGUN KULLANIM

4.1 Kullanıcı Platform’a yüklediği veya herhangi başka bir kanal vasıtasıyla Platform’a aktardığı içerikler ve materyaller bakımından sorumludur.

4.2 Kullanıcı Platform’a yüklediği veya herhangi bir başka kanal vasıtasıyla Platform’a aktardığı içeriklere ilişkin;

     (i) söz konusu içerikler üzerinde hak sahibi olduğunu veya içeriklerin Platform’daki kullanımı bakımından gerekli tüm izinlere sahip olduğunu,

     (ii) içeriklerin herhangi bir üçüncü şahsın telif, marka, patent hakkı ticari sırlar dahil olmak üzere hiçbir fikri ve sınai hakkını, kişilik hakkını ihlal etmediğini,

     (iii) içeriklerin ve Platform nezdinde bulunulan her bir faaliyetin hukuka, mevzuata ve kamu düzenine aykırı nitelikte olmadığını

     (iv) içeriklerin hukuki bakımdan saldırı veya taciz niteliğinde olmadığını, ırk/etnik köken/din bakımından ayrıştırıcı unsurlar içermediğini, argo, pornografi, çıplaklık unsurları, nefret söylemi barındırmadığını, başkasının özel hayatına müdahale eder nitelik taşımadığını

     (v) Platform veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek virüs ya da kötü niyetli kodlamalar, casus yazılımlar, reklam destekli bilgisayar yazılımları, ve benzerlerini kullanılmayacağını

     (vi) içeriklerin ATÖLYE tarafından onaylanmamış ve/veya talep edilmemiş reklam, tanıtım, spam niteliğinde ve zincirleme iletiler içermeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Kullanıcı, İçeriklerin Platform’a aktarılması hususunda içeriklere ilişkin aşağıdaki koşulların sağlandığını kabul, beyan ve taahhüt eder;

     (i) İçerikler gizli değildir.

     (ii) İçeriklerin kullanımına ilişkin lisans ücreti ve benzeri ödenmesi gereken tüm mali yükümlülükler kullanıcı tarafından üstlenilmiştir veya üstlenilecektir.

     (iii) İçerikler diğer internet sitelerinden ve elektronik ortamlardan unsurlar barındırmaz ve başkalarının özel iletişim adreslerini ve telefon numaralarını içermez.

4.4. Kullanıcı Platform kapsamında ATÖLYE ve üçünçü kişiler tarafından sağlanacak hertürlü eğitim, etkinlik, sunum ve destek sırasında kullanılan, sunulan, paylaşıma açılan her türlü yazılı, sözlü ve görsel ve benzeri içeriğin ve içerikten doğan her türlü hakkın sahibi ATÖLYE ve/veya söz konusu içeriğin sağlayıcısıdır. Bu içerikler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu içerikleri yalnızca ATÖLYE ve/veya üçüncü kişilerden izin alarak, alınan izin kapsamında referans göstererek, izin verilen şekil ve mecralarda kullanabilirsiniz. İçerikleri belirtilen şeklin dışında referans göstermeden, ATÖLYE ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek şekilde kullanmanız hâlinde meydana gelen ve gelebilecek doğrudan ve dolaylı tüm zararları üstlendiğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

5. KULLANIM STANDARTLARI

ATÖLYE, site içerisinde etik davranış bütünlüğünün sağlanabilmesi ve sağlıklı bir Platform topluluğunun sürdürülebilmesi bakımından açık, hoşgörülü, kapsayıcı bir sistem benimsenmesine önem verir. Kullanıcı söz konusu standartlarda bir Platform topluluğunun var olabilmesi için Platform nezdinde aşağıdaki hususlar çerçevesinde davranış sergiler;

     (i) başkalarına karşı empati ve kibarlık göstermek

     (ii) karşıt görüş ve farklı kültürlere karşı saygılı tutum içerisinde olmak

     (iii) hataları bakımından sorumluluk almak ve gerektiğinde özür dilemek

     (iv) yalnızca bireysel düşünmeksizin tüm topluluğun ihtiyaçlarını da gözetmek

Kullanıcı hiçbir şart ve koşul altında aşağıdaki ve benzeri tutumları sergileyemez;

     (i) diğer Kullanıcılar ile Cinsel ögeler içeren diyalog kuramaz, diğer Kullanıcı’lara bu ögelere sahip bir içerik aktaramaz,

     (ii) Platform nezdinde diğer Kullanıcılar’ı küçük düşürecek, aşağılayıcı, argo ve kaba nitelikte iletişim yöntemi benimseyemez,

     (iii) Taciz unsurları barındıran davranış içerisinde olamaz.

     (iv) Diğer Kullanıcı’ların kişisel verilerini ilgili Kullanıcı’nın açık izni olmaksızın sair kişilerle veya kamu ile paylaşamaz.

     (v) Profesyonel bir bağlamda uygun görülmeyecek tutumda bulunamaz.

İşbu Sözleşme hükmüne aykırı davranış sergileyen kullanıcının Platform Hesabı derhal silinir.

6. GİZLİLİK

6.1. ATÖLYE, Kullanıcı’ların gizliliğine önem vermekte ve Kullanıcı gizliliğini sağlayabilmek adına gereken tüm teknik ve idari önlemleri almaktadır.

6.2. ATÖLYE, Kullanıcı kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve hukuka uygun bir şekilde işlemektedir. Kullanıcı’lar, İnternet Sitesi kullanımları ve üyelikleri kapsamında kişisel verilerinin işlenme şart ve koşullarına dair detaylı bilgiye https://akademi.atolye.io/ adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirler.

6.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın tamamını okuduğunu, bütününü anladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

6.4. Platform’un kullanımı kapsamında çerezlerin aldığı rol ve çerezlerin işlevi hakkında detaylı bilgiye https://akademi.atolye.io/ adresinde yer alan Çerez Politikası’ndan ulaşılabilir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAK SAHİPLİĞİ

Kullanıcı, Platform’da sunulan her nevi içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, e-posta hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu bentte sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin tamamının, bu Sözleşme’de ATÖLYE’nin, mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcı, ATÖLYE’nin ve diğer Kullanıcı’ların fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. MÜCBİR SEBEP

Bu Sözleşme’de Taraflar’a borç ve yükümlülüklerden herhangi biri, yurtiçinde veya ürünün temin edileceği ülkede oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzerleri vasıtasıyla yerine getirilememekte ise, ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilecektir. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Taraflar, taahhütlerini önceden yüklendikleri mali ve ticari yükümlülükler tamamlanıncaya kadar devam ettirir. Bu sürecin sonunda söz konusu mücbir sebep hâlen ortadan kalkmamışsa, Taraflardan birinin yazılı bildirimiyle sözleşme derhâl ileriye yönelik olarak fesholunur. 9.

9. UYUŞMAZLIK HALİ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.