İnovasyon Programları

4 Özgün Program

İnsan odaklı tasarım, yalın girişim ve çevik çalışma yöntemlerini ATÖLYE’nin problem çözme yaklaşımıyla birleştiren İnovasyon Programları ile takımınıza değişen dünyanın iş yapış kabiliyetlerini kazandırın.

Kurumlarımızı geleceğe taşımak için gereken yetkinlikleri nasıl kazanabiliriz?

Günümüz dünyasında kültürel ve teknolojik trendler, müşteri ihtiyaçları ve stratejik öncelikler hızla değişiyor; çeviklik hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. ATÖLYE Akademi, sunduğu İnovasyon Programları ile, hızla değişen dünyada kurumlara işlerini geleceğe taşıyacak yenilikleri tasarlamalarına ve iş çıktılarına dönüştürmelerine rehberlik ediyor.

İnsan odaklı tasarım, yalın girişim (lean startup) ve çevik çalışma (agile) yöntemlerini ATÖLYE’nin problem çözme yaklaşımları ile bir araya getiren İnovasyon Programları takımlarınızın yenilikçi ürün, hizmet ve iş modellerini hayata geçirmelerini destekleyecek ve takımlarınıza değişen dünyanın iş yapış kabiliyetlerini kazandıracak.

Bu program, ATÖLYE ekibinden ve komünitesinden uzmanlar ile birlikte, kurumunuzu ihtiyaç duyduğu yenilikleri farklı paydaşlarla bir araya gelerek tasarlamak için yaratıcı bir ağı harekete geçiriyor.

01

Program Hedefleri

01

Kurumunuzun odaklanmak istediği meseleleri geniş kitlelere ulaştırmak ve kolektif zekaya erişerek yaratıcı çözümler üretmek.

02

Karşılaştığınız problemlere karşı geliştireceğiniz çözümleri farklı paydaşların bakış açıları ile beslemek.

03

Kurum içinden ve dışından insanların bir araya gelerek oluşturacağı yeni bir yaratıcı topluluğun ve radikal iş birliklerinin tohumlarını serpmek.

04

Kurumunuzun odaklandığı meseleler ile ilgili yenilikçi fikri olan veya fikir geliştirmek isteyen kişi, takım veya girişimlerle iş birlikleri geliştirmek.

05

Çalışanlarınızı ve odaklandığınız mesele etrafında oluşan ekosistemi seminerler, koçluk ve mentorluk görüşmeleri ile aktive etmek.

06

Kolektif yaratıcılıktan faydalanmak, yeni iş birlikleri için kurumunuzun etki alanını büyütmek ve kurumunuzun düşünce önderliği rolünü desteklemek.

07

Deneyimlediğiniz yeni yöntemlerin ve sektörünüzdeki yeniliklerin kurumunuz içinde ve dışında iletişimini gerçekleştirerek başarınızı görünür kılmak.

02

Kazanımlar

Katılımcı kültür

Karşılaştığınız sorunlara yaklaşımlar geliştirirken tüm seslerin duyulduğu ve farklı faydaşların sahipliğinin arttığı bir kültür yaratacaksınız.

Radikal iş birliği

Farklı disiplinlerden, birimlerden ve uzmanlıklardan gelen, değişen ihtiyaç ve öncelikleri olan insanlarla birlikte sağlıklı ve verimli bir takım kültürü yaratacaksınız.

Deneme-yanılma

Hızlı prototipleme becerileri ile çözümleri hayata geçirirken varsayımlarınız ile ilgili farkındalık kazanacak, “hatalarınızı” öğrenme ve gelişme fırsatları olarak göreceksiniz.

03

Program Süreci

Açık İnovasyon, kurumunuzdaki ilgili birimlerle bir araya gelerek projenin hedeflerini, yol haritasını, rol ve sorumluluklarını netleştirerek tasarlanan bir program.

Başvuru sürecinde ekipleriniz ile birlikte çalışarak en uygun katılımcıların seçilmesini sağlıyoruz. Program boyunca workshopların, öğrenme modüllerinin, koçluk ve mentorluk seanslarının, panellerin ve jüri değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesinin sorumluluğunu alıyoruz.

04

Kimler Katılmalı?

Toplulukların ortak zekası ve yaratıcılığına inanan, radikal iş birlikleri ile etki yaratmayı amaçlayan kurumlar, takımlar ve bireyler.

Kurumunuzun öncelikli problemlerine karşı insan odaklı çözümler geliştirmek için farklı birimlerden gelen 6-8 kişilik bir takıma 4-6 hafta boyunca çevik, hızlı, yaratıcı bir yolculukta rehberlik ediyoruz.

01

Program Hedefleri

01

Kurumunuzun karşılaştığı müşteri deneyimi problemlerine yönelik, hızlıca doğrulanabilen insan odaklı çözümler geliştirmek.

02

En kısa süre içinde fikirlerinizi müşterilerinizin karşısına çıkarmak ve onlardan geri bildirim almak için gereken sistemleri geliştirmek.

03

Kurumunuzdaki farklı önceliklere sahip paydaşların ortak hedefler doğrultusunda etkin ve çevik iş birlikleri gerçekleştirmelerini sağlamak.

04

Farklı birimlerin ortak bir tasarım ve üretim yaklaşımı ile süreci birlikte sahiplenmelerini ve ortaya çıkan çözümlerin başarılı bir şekilde hayata geçmesini kolaylaştırmak.

05

Takımlarınızın, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve yenilikçi çözümler geliştirmeleri için problem çerçevelendirme, yaratıcı düşünme, hızlı prototipleme ve kullanıcı testleri kabiliyetlerini geliştirmek.

06

Hizmetlerinizi iyileştirmek için tekrar edebileceğiniz, minimum eforlarla maksimum iş çıktılarına ulaşabileceğiniz yalın inovasyon metotlarını deneyimlemek.

07

Tasarım süreçlerinde yeniliği keşfetmek için gerekli olan yargısız ve hiyerarşisiz alanlar yaratarak katılımcıların yaratıcı özgüvenlerini ve kurumunuzun yaratıcı potansiyelini güçlendirmek.

02

Kazanımlar

İnsan ve deneyim odaklılık

Ürün ve hizmetlerinizi müşterilere sunduğunuz bütünsel deneyimler olarak görmeye başlayacaksınız.

Çözüm odaklılık

Etrafınızdaki problemlere iyimser bir bakış açısıyla yaklaşıp tasarım odaklı çözümler üretmek için fırsat alanları yaratacaksınız.

Empati

Problem çözerken, problemin odağındaki insanların ihtiyaçlarını önceliklendiren yaklaşımları içselleştireceksiniz.

Radikal iş birliği

Farklı disiplinlerden, birimlerden ve uzmanlıklardan gelen, değişen ihtiyaç ve öncelikleri olan insanlarla birlikte sağlıklı ve verimli bir takım kültürü yaratacaksınız.

Çevik yaklaşım

Etkin çalışma, önceliklendirme ve karar alma araçlarını öğrenerek, önemli sorunlara hızlı ve kapsayıcı çözümler geliştireceksiniz.

Deneme-yanılma

Hızlı prototipleme becerileri ile çözümleri hayata geçirirken varsayımlarınız ile ilgili farkındalık kazanacak, “hatalarınızı” öğrenme ve gelişme fırsatları olarak göreceksiniz.

03

Program Süreci

İnsan Odaklı Tasarım Sprinti programı, farklı birimlerden gelen 6-8 kişilik bir takımın kurumunuzun stratejik olarak önceliklendirdiği müşteri deneyimi sorunlarına odaklandıkları çevik ve yaratıcı bir yolculuk olarak tasarlandı.

4-6 haftaya yayılan bu yolculukta, oluşturulan takım ATÖLYE Akademi ekibi ile birlikte çalışarak müşterilerle test edilmiş ve doğrulanmış çözümler hayata geçirecek. Basit araştırma yöntemleri ile sprint boyunca yaratıcı fikirlere ilham verecek iç görüler ve problem çerçeveleri ortaya çıkarılacak. Toplam 6-8 gün süren workshop’larla takımınız insan odaklı problem tanımlama, deneyim haritası oluşturma, yaratıcı fikir geliştirme, hızlı prototipleme, kullanıcı testleri ve iterasyonlar gibi farklı tasarım çalışmaları gerçekleştirecek.

Program sonunda katılımcılar, iki hafta boyunca test ve iterasyon döngülerini sürdürerek çözümlerini doğrulayacaklar. Hikaye Anlatıcılığı ve Sunum Teknikleri çalışması ile çözümlerinin mantıksal olarak ikna edici ve duygusal olarak harekete geçirici hikayelerini oluşturarak kurumunuzdaki yöneticilere projelerini sunacaklar.

04

Kimler Katılmalı

Programda odaklanılacak müşteri sorunuyla karşı karşıya olan birimlerden konuyu sahiplenen, yeniliğe heyecan duyan ve harekete geçmeye hevesli çalışanlar ve yöneticiler.

Farklı birimlerden oluşan 6-8 kişilik bir takımla 8 hafta boyunca sürecek bu programda, kurumunuzun önündeki belirsizliklere ve problemlere karşı katılımcı ve bütünsel yaklaşımlar getirmenize rehberlik ediyoruz.

01

Program Hedefleri

01

Strateji, kültür ve inovasyon alanlarında karşı karşıya oldunuz çetrefilli problemlere karşı, ilgili paydaşların ortak aklının ve iradesinin gücüyle yeni yaklaşımlar ortaya çıkarmak.

02

Konuyla ilgili bir araya gelen farklı iç ve dış paydaşların ortak amaç, prensipler, vizyon ve değerler etrafında buluşmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlamak.

03

Kurumunuzun hedeflediği kültürel dönüşüm için katılımcı, sistemsel ve kurum kültürüne yayılan süreçleri kolaylaştırmak.

04

Katılımcıların yalın girişim metotlarını kullanarak yüksek kaliteli ve insan odaklı çıktılar üretmelerini sağlamak.

05

Katılımcıların takım ritüellerini ve çevik çalışma yöntemlerini pratik etmelerini sağlayarak iş birliği becerilerini desteklemek.

06

Kurumunuza özel çalışma yöntemlerini keşfetmenizi ve bu yöntemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak.

02

Kazanımlar

Katılımcı kültür

Karşılaştığınız sorunlara yaklaşımlar geliştirirken tüm seslerin duyulduğu ve farklı paydaşların sahipliğinin arttığı bir kültür yaratacaksınız.

Karmaşıklığa yaklaşımlar

Çetrefilli konulara sistemsel ve bütünsel çözümler geliştirmenin ve hayata geçirmenin yollarını öğreneceksiniz.

Radikal iş birliği

Farklı disiplinlerden, birimlerden ve uzmanlıklardan gelen, değişen ihtiyaç ve öncelikleri olan insanlarla birlikte sağlıklı ve verimli bir takım kültürü yaratacaksınız.

Deneme yanılma

Çözümleri hayata geçirirken getirdiğiniz varsayımlar ile ilgili farkındalık kazanacak, eylemlerinizi ve sonuçlarını öğrenme fırsatları olarak göreceksiniz.

Hikaye anlatıcılığı

Güçlü hikaye anlatımının önemini kavrayacak, insanları etkilemek için mantıksal olarak ikna edici ve duygusal olarak harekete geçirici hikayeler yaratacaksınız.

Yaratıcı özgüven

Yaratıcı potansiyelinizin ortaya çıkmasına engel olan özelliklerinizin farkına varacak, hayatınıza katacağınız yeni pratiklerle yaratıcılık kaslarınızı geliştirmeyi öğreneceksiniz.

03

Program Süreci

Tasarım ve İnovasyon Koçluğu ve Kolaylaştırıcılığı programı, ATÖLYE’nin Akademi ve Girişimler ekiplerinin iş birliği ile “yalın girişim” metodunu merkeze alarak tasarlandı.

Program boyunca, kurumunuzun farklı birimlerinden seçilen 6-8 kişilik çokdisiplinli bir takım, kurumunuzun önceliklendirdiği bir soruna odaklanacak. Katılımcılar, 8 hafta içerisinde, üretme-ölçme-öğrenme döngülerinden geçerek çözüm-pazar uyumu tamamlanmış projeler üretecek ve stratejik inovasyon için gerekli becerileri geliştirecekler.

04

Kimler Katılmalı?

Kurumun stratejik olarak önceliklendirdiği konulara odaklanan, inovasyonu katılımcı bir şekilde keşfetmek ve çevik çalışma pratiklerini uygulamak isteyen yöneticiler, farklı deneyim seviyelerindeki çalışanlar ve ekipler.

Kurumunuzdaki girişimcilik ruhuna sahip bireyleri yenilikçi iş modelleri, ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye başlayacakları 12-16 haftalık bir kurum içi girişimcilik serüvenine davet ediyoruz.

01

Program Hedefleri

01

Kurumunuz için ihtiyaç duyduğunuz yenilikçi iş fikirlerini çalışanlarınızın kurum içi girişimciliği ile hayata geçirmek.

02

Müşteri probleminden değer önerisine, fikir konseptlerinden prototip ve iş modeli tasarımına, En Yalın Ürün’den (Minimum Viable Product) ürün stratejisi oluşturmaya kadar her aşamada kurum içi girişimci adaylarını desteklemek ve güçlendirmek.

03

Dünyadan ve Türkiye’den yaratıcı iş modelleri, girişimcilik ve inovasyon trendleriyle katılımcılara ilham vererek bakış açılarını genişletmek.

04

Kurumunuzun çalışanlarına yeni fırsat alanları açmak, yenilikçi fikirlerini desteklemek ve kurum içerisinde etki odaklı bir topluluğun temellerini oluşturmak.

05

Kurumunuzun çalışanlarına çevrelerinde olumlu etki yaratmaları için yeni alanlar sunarak kurum ile bağlarını ile güçlendirmek.

02

Kazanımlar

Girişimci ruh

Hayal ettiğiniz fikirlerin peşinden giderken insanları hayalinize ortak ederek etrafınızdaki kaynakları harekete geçirebileceksiniz.

Stratejik girişimcilik

Farklı stratejik inovasyon ve ürün tasarımı yöntemlerini uygulayarak, fikirlerinizi güçlü bir müşteri ve rekabet stratejisi ile temellendirmeyi öğreneceksiniz.

Deneme-yanılma

Hızlı prototipleme becerileri ile çözümleri hayata geçirirken varsayımlarınız ile ilgili farkındalık kazanacak, “hatalarınızı” öğrenme ve gelişme fırsatları olarak göreceksiniz.

Radikal iş birliği

Farklı disiplinlerden, birimlerden ve uzmanlıklardan gelen, değişen ihtiyaç ve öncelikleri olan insanlarla birlikte sağlıklı ve verimli bir takım kültürü yaratacaksınız.

Hikaye anlatıcılığı

Güçlü hikaye anlatımının önemini kavrayacak, insanları etkilemek için mantıksal olarak ikna edici ve duygusal olarak harekete geçirici hikayeler anlatacaksınız.

03

Program Süreci

ATÖLYE’nin Akademi ve Girişimler ekiplerinin iş birliğiyle hazırladıkları 12-16 haftalık Kurum içi Girişimcilik Programı, kurumların girişimciliğe hevesli ve yatkın takımlarını hareket geçirmek için tasarlandı.

ATÖLYE Akademi’nin deneyimli koçları ve kolaylaştırıcıları, seçilen girişimci takımların hızlı iş fikri doğrulama ve deneyleyerek öğrenme yolculuklarına rehberlik edecek. Katılımcılar, takımlar halinde 5 günlük bir “En Yalın Ürün” sprinti ile girişimcilik fikirlerinin stratejik temellerini ve iş modellerini kurgulayarak müşterilerle doğrulama çalışmalarına başlayacak.

Sprint sonrasında takımlar Akademi ağından koç ve mentorlarla birlikte fikir geliştirme ve çözüm doğrulama çalışmaları yapacak. Hikaye Anlatıcılığı ve Etkin Sunum Teknikleri çalışmaları ile çözümlerinin etkileyici hikayelerini oluşturacaklar. Program sonunda kullanıcı testleri ile doğrulanmış projelerini kurum liderlerine sunacaklar.

04

Kimler Katılmalı?

Kurum içerisinde stratejik olarak önceliklendirilmiş konulara odaklanan çözümleri hayata geçirmek için istekli olan ve girişimci ruha sahip çalışanlar ve yöneticiler.